Abychom mohli naše služby a uživatelský komfort lépe přizpůsobit Vašim potřebám, Fortuna Insurance ukládá na Vašem prohlížeči soubory cookies. Prosím, sdělte nám svůj souhlas s používáním cookies.

FORTUNA YUH s.r.o.  IČO: 27166198, DIČ: CZ27166198

Smluvní vztah
Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti FORTUNA YUH s.r.o. a jejích klientů (dále jen „klient“) ve vztahu ke všem nabídkám, objednávkám, službám a smlouvám uzavíraným mezi nimi (dále jen „VOP“), pokud se strany nedohodnou jinak.

Smluvními dokumenty se pro účely těchto VOP rozumí zejména akceptované nabídky, akceptované objednávky a smlouvy nebo dílčí smlouvy (dále jen „Smluvní dokumenty“), na jejichž základě je založen smluvní vztah mezi FORTUNA YUH s.r.o. a klientem.

Předmět plnění
FORTUNA YUH s.r.o. dodá klientovi služby v rozsahu specifikovaném v příslušných Smluvních dokumentech, které se mohou skládat ze samostatných anebo postupných dílčích plnění.

Klient se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit cenu dle těchto podmínek a příslušných Smluvních dokumentů.

Cena a platební podmínky
Cena služeb je sjednaná ve Smluvních dokumentech. Cena je uváděna bez DPH.

Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení. Faktury se doručují el. poštou.

Ochrana důvěrných informací
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své činnosti podle této smlouvy a které mají charakter obchodního tajemství nebo jsou jinak považovány za důvěrné.

Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této smlouvy, (c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím a (d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

Odpovědnost za škodu
FORTUNA YUH s.r.o. nese odpovědnost za škodu způsobenou klientovi v důsledku porušení povinností, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných právních předpisů a/nebo neodborným jednáním klienta nebo jiného uživatele. FORTUNA YUH s.r.o. je v takovémto případě povinna zaplatit náhradu prokázané skutečné škody a to způsobené výlučně jejím zaviněním a to jen výše ceny zaplacené klientem na základě příslušných Smluvních dokumentů (bez DPH). Ušlý zisk, ani nepřímá škoda se zásadně nenahrazují.

Řešení sporů
Pokud se stranám nepodaří dosáhnout řešení sporu do šedesáti (60) dnů, může kterákoli ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí v rozhodčím řízení. Veškeré spory vyplývající z těchto VOP, smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP a v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

Obecná a závěrečná ustanovení
V případě, že jakékoli ustanovení nebo část smlouvy, Smluvních dokumentů anebo těchto VOP jsou neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající části v plném rozsahu v platnosti a účinnosti, pokud neplatnost ustanovení nebo části této smlouvy nezpůsobí zmaření účelu, pro který byla příslušná smlouva uzavřena.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že za písemnou podobu se považuje i komunikace prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného podpisu.

V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých Smluvních dokumentů platí, že obsah závazné nabídky má přednost před těmito VOP a závazná nabídka společně s těmito VOP mají přednost před všemi ostatními Smluvními dokumenty.

Veškeré texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jsou duševním vlastnictvím společnosti FORTUNA YUH s.r.o. Jakékoliv kopírování nebo použití textů na třetích strankach je povoleno pouze se souhlasem FORTUNA YUH s.r.o. Veškeré případy kopírování budou považovány v souladu s právním řádem České republiky.